Blok zinciri Uygulamaları ve Güvenlik Sorunları

Bu yazı ilk defa Arka Kapı dergisinin 3'üncü sayısında yayınlanmıştır.

Blok zinciri alanında, sonunda, gerçek uygulamaları görmeye ve kullanmaya başlıyoruz. Hala daha emekleme adımlarında olduğunu düşündüğüm bu teknolojinin en büyük getirilerinden bir tanesi ‘’ (DApp) yani merkezi olmayan uygulamaların geliştirilmesine olanak tanıması. Bu tarz uygulamaların yaygınlaşmasında en çok etkisi olan teknoloji de şüphesiz ki Ethereum blok zinciridir. Daha önceleri birçok arkadaşım bu konunun detaylarından bahsettiği için…

--

--

I do stuff. with code.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store