Kral Çıplak Diyebilmek: Blok zincirinin kısıtları

Veri Saklama Sorunları ve Çözümleri

Bu yazı ilk defa Arka Kapı dergisinin 2'nci sayısında yayınlanmıştır.

Blokzinciri teknolojileri Türkiye’de olduğu gibi dünyada da geniş bir şekilde tartışılıyor. Geçtiğimiz 10 ay boyunca en popüler olduğu zamanları yaşadık dersem sanırım pek de yanılmamış olurum. Bunun en büyük nedeni şüphesiz ki bir çok farklı teknolojinin ortaya çıkması ve bu popülerlikten beslenerek borsalarda işlem gören kripto paraların değerlerinin bir anda artıp azalmasıydı. Yani tüketim…

--

--

I do stuff. with code.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store